ގއ.ދާންދޫ، ނިލަންދޫ، މާމެންދޫ، ވިލިނގިލި އަދި ކޫއްޑޫ ހިމެނޭގޮތަށް އެއްގަމުމަގުން ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭގޮތަށް ގުޅާލާ ފާލަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފެއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައި ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ޤަރާރް ފާސްކުރުން

Read more