2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ނިލަންދޫގައި ފާހަގަކޮށްފި.

ގއ. ނިލަންދޫގައި ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި،، ގާފުއަލިފުގެ ނެއިބަރހުޑު ޕޮލިސް ގުޅިގެން ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުނުހަރަކާތްތައް 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

Read more

ގއ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ކުޑަކުދިންނަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގެރާމެއް ހިނގައިފި

ގއ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ގއ. ނިލަންދޫގެ ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިޕޮރްގްރާމަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ކުދިން ހެދި ބޮޑުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ

Read more