ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީ،އެލް،ސީ ގެ 360 ހިއްސާ ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން 03 ޖޫން 2007 ގައި ގަނެފައިވާތީ، އެހިއްސާގެ ފައިދާ (ޑިވިޑެންޑް) ނެގުމަށް 26 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 41 ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް ނިންމާފައިވާ ޤަރާރު

Read more