މަސްވެރިން ކިރުވާ ކަނޑުމަސް ކިލޯ އަކަށް ދެމުން އައި 20 ރުފިޔާ އިޔާދަ ކޮށްދެއްވުމަށާއި، ނުވަތަ އެއައްވުރެ މަތީ އަގެއް ކަނޑުމަސް ކިލޯ އަކަށް ކަނޑައަޅާ ދިވެހި މަސްވެރިވެރިންނަށް ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު

Read more

ގއ.ދާންދޫ، ނިލަންދޫ، މާމެންދޫ، ވިލިނގިލި އަދި ކޫއްޑޫ ހިމެނޭގޮތަށް އެއްގަމުމަގުން ދަތުރުފަތުރު ކުރެވޭގޮތަށް ގުޅާލާ ފާލަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފެއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާއިބެހޭ އެންމެހާ އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައި ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ޤަރާރް ފާސްކުރުން

Read more