ގއ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ކުޑަކުދިންނަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގެރާމެއް ހިނގައިފި

ގއ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ގއ. ނިލަންދޫގެ ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ.

މިޕޮރްގްރާމަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ކުދިން ހެދި ބޮޑުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީނު ކުރުމާއި، އެކުދިން ކަސްތަރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިރޮގްރާމްގައި ރަށުގެ ގިނަ ކުޑަކުދިންތަކެއް ބައެިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގައި އިންސްޓްރަކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވަނީ ގއ. ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ނަދީމް އަޙްމަދެވެ. މިޕްރޮގްރާމަކީ 1 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *