ގއ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ކުޑަކުދިންނަށް ކަސްރަތު ޕްރޮގެރާމެއް ހިނގައިފި

ގއ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ގއ. ނިލަންދޫގެ ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިޕޮރްގްރާމަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ކުދިން ހެދި ބޮޑުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ

Read more